DELIVERY_TIME

Ett torrbruk bestående av cement, sand (0-6 millimeter kornstorlek) och tillsatsmedel. Det blandas endast med vatten till en användbar betongmassa.

Användningsområde

Grovbetong används till gjutningsarbeten både inom och utomhus där skikttjockleken överstiger 50 millimeter och god vatten- samt frostbeständighet behövs. Produkten armerar bättre än finbetong och passar exempelvis till plintar, trappor, balkonger, golv och stödmurar. Den kan även användas till lagning och pågjutning på betongunderlag. Grovbetong ger en grövre yta än finbetong.

Materialåtgång

En säck med grovbetong ger cirka 13 liter färdigt bruk.

Förvara säckarna

Säckarna ska förvaras torrt. Lagringstiden är minst sex månader i oöppnad originalförpackning.

Blandning

Blanda en säck med tre liter vatten i planblandare. Vid långsamgående blandning är blandningstiden minst 10 minuter. Blandas betongen manuellt tar det längre tid. Se till att blanda betongen väl.

Efter gjutning

Betongen bör skyddas från regn det första dygnet genom att täckas av en plastfolie. Därefter ska betongen vattnas två till tre gånger per dygn i tre till fem dygn, detta för att värme påskyndar härdningen med risk för sprickbildning och försämrad hållfasthet. Hur ofta och hur länge du vattnar avgörs av hur varmt och soligt det är.

Gjuta vid kyla

Att gjuta i kyla medför ökad svårighetsgrad, därför rekommenderar vi dig att kontakta fackman om temperaturen understiger +5 grader.

För dig som har erfarenhet av denna typ av betongarbete gäller följande riktlinjer vid gjutning i låg temperatur: Du bör använda varmt vatten till betongblandningen (30-40 max 60 grader) samt värma upp kalla underlag innan arbetets start så att den färdiga betongen blir cirka 20-30 grader varm. Vid avslutad gjutning ska konstruktionen täckas med isoleringsmattor under 3-4 dygn.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

En vattenspädbar styrenakrylatdispersion med hög vidhäftning avsedd att användas som primer för avjämningsmassor och spackelprodukter samt industrigolv. Primern levereras i koncentrerad form i plastdunkar och spädes på arbetsplatsen till rekommenderad koncentration.

Användningsområde

Primning (förberedning) av betong, lättbetong, trä och även mellan golvspackelprodukter. Primern har särskilt hög vatten och alkalibeständighet, den säkerställer en god vidhäftning mellan underlag och den yta som skall beläggas. Primern bildar även en film som minskar risken för blåsbildning i avjämningsmassan. Primern är vattenskadestabil, vilket innebär att avjämningsmassan har mycket god vidhäftning till underlaget om vattenskada skulle uppstå.

Underlag

Finja Primer kan användas på de flesta typer av underlag som betong, trä, lättbetong, klinker eller golvspackelprodukter. På sugande underlag bör primningen utföras i två omgångar, där första primningen spädes 1:5 och andra 1:3.

På normala betongytor räcker det normalt med en primning där primern spädes 1:3. På hårda icke sugande underlag typ keramiska plattor, marmor eller cementmosaik spädes primern 1:1 och dessutom borstas torrt spackelpulver in i primern och får torka fast.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Eldfast bruk är ett hydrauliskt bruk baserat med hög värmebeständighet.

Användningsområde

För murning/fogning av eldfast tegel i t.ex. öppna spisar, kaminer, pannor, kakelugnar samtmurning av keramiska innerrör i skorstenar, stosar och sotningslucker där höga temperaturerförekommer.

Åtgång

1 kg torrbruk ger ca 0,6 liter färdigt bruk.

Blandning

Bruket blandas lämpligen med visp under 3–4 minuter till en jämn, fin och klumpfri massa.Använd dricksvatten ca 1 liter till 4,5 kg bruk.

Användningsråd

Underlaget bör vara rent. Sugande underlag förvattnas (lagom) så att inte vattenfilm uppstårpå ytan. Lämplig fogtjocklek 2–5 mm .

Tänk på att murverket ej bör utsättas för eldning förrän tidigast efter 1 vecka.
Ej lämpligt som ersättningsbruk där eldfast lera föreskrivs.
Påför ej bruket vid lägre temperatur än +5 º C.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Putsbruk C är ett torrbruk bestående av cement, kalk och natursand i proportionerna 50/50/650. Det blandas endast med vatten och ger ett användningsklart bruk för putsning eller murning.

Användningsområde

Bruket lämpar sig väl för slamning och putsning inomhus och utomhus. Produkten kan även användas till renovering av konstruktioner tidigare putsade med kalk/cementbaserat bruk samt till murning och putsning av tegelskorstenar inomhus.(OBS! Se även generella tips)

Materialåtgång

Cirka 18-20 kilo/m² vid 10 millimeters putsskikt.

Förvara säckarna

Säckarna ska förvaras torrt. Lagringstiden är minst sex månader i oöppnad originalförpackning.

Blandning

Blandas i planblandare cirka 10 minuter. Börja med en liten del vatten och sedan torrbruk och vatten växelvis.

Generella tips vid putsning

Putsning på ny eller befintlig yta skiljer sig åt. Om du ska putsa en befintlig yta måste du veta vilket bruk den är putsad med innan, och vilket bruk som fungerar tillsammans med det. Det är mycket viktigt att det bruk du använderinte är starkare/hårdare än det gamla.Vid torrt och varmt inomhusklimat är det även nödvändigt att förvattna underlaget för bättre vidhäftning.

Putsar du på ett sugande underlag ska detta slammas, det gör du genom att blöta upp bruk i vatten tills det får en vällingliknande konsistens och därefter stryka det över underlaget i ett 2-3 millimeter tjock lager. När detta lager börjar ljusna är det dags att lägga på putsen. För att få en så slät vägg som möjligt kan det vara bra att spika upp läkt att putsa mot, ribborna bör vara 5-10 millimeter tjocka och sitta lodrätt på cirka en halvmeters avstånd från varandra.

Lägg därefter på rikligt med bruk och dra sedan en rätskiva nerifrån och upp längs ribborna med en sågande rörelse. Putslagret blir på så vis helt slätt. När väggen är färdigputsad avlägsnas ribborna och skårorna fylls igen med puts. Vid torrt och varmt klimat rekommenderas eftervattning två gånger per dag i tre till fem dagar.

Härdning

Bruket börjar hårdna efter cirka fyra timmar. Temperatur och luftfuktighet påverkar härdningstiden.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Golvbruk för uppfyllnad och avjämning inomhus på underlag av betong. Torrbruket innehåller cement, kvartshaltig sand, aluminatcement och slaggcement. Lämpliga ytskikt är klinker och löslagda trägolv, följ alltid ytskiktleverantörens anvisningar.

Arbetsbeskrivning

- Underlaget ska vara starkt nog för den belastning det ska bära och fritt från damm, smuts, olja och annat som kan försämra vidhäftningen. Underlaget och lokalen ska ha en temperatur mellan +10°C och + 25°C.

- Prima först underlaget med Universal Golvprimer enligt anvisningar för produkten. Primern ska inte torka innan golvbruket appliceras.

- Till 25 kg golvbruk går det åt 2,3 liter vatten. Tillsätt först vatten, därefter pulvret och blanda med en vispförsedd borrmaskin. Efter att massan är klumpfri ska den blandas i ytterligare två minuter. Tillsätt aldrig mer vatten än rekommenderat och blanda alltid hela säckar.

- Häll ut det blandade golvbruket på golvet och stocka av till önskad tjocklek. Ytan bearbetas med skurbräda eller stålsvärd. Skikttjocklek vid betongunderlag 20-100 mm.

- Ytan kan normalt beträdas efter 1-3 timmar samt är beläggningsbar med täta ytskikt efter ett dygn.


Materialåtgång: 1,80 kg/kvm/mm.
Konsistens: Brukskonsistens, ej rinnande.
Förvaras torrt.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Murcement A är ett bindemedel som blandas med sand och vatten till bruk för murning och putsning. Det kan användas för de flesta murningsarbeten med tegel, kalksandsten, betong- och lättklinkerblock samt putsarbeten som grovstockning och slamning.

Blandning

Murcement A blandas med sand och vatten, blandningstiden är runt 5-10 minuter vid maskinell blandning. Underlaget ska rengöras noggrant och förvattnas samt tunngrundas. Ytan ska omgående skyddas mot uttorkning.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Flytande Frostskydd är ett kloridfritt fryspunktsnedsättande tillsatsmedel för murbruk och betong. Frostskydd påskyndar brukets/betongens härdning. Hållfasthetstillväxt sker vid minustemperatur, varför uppvärmning ej är nödvändig men rekommenderas. Bruk och betong med Frostskydd tål tidig nedfrysning utan att frysskador uppkommer.

Användningsområde

Frostskydd används i bruk och betong vid minustemperaturer ned till -15°C. Den kan också användas i förebyggande syfte för att undvika frostskador när risk för tidig frysning föreligger. Användning av Frostskydd ersätter emellertid inte normala vinteråtgärder såsom isolering och uppvärmning av blandningsvatten och tegel/block.

Tänk på att vid inblandning i betong minskar sluthållfastheten ju mer Frostskydd som inblandas. Frostskydd ska inte användas vid putsning efter putsning aldrig ska ske då risk för frysning föreligger!

Försök om möjligt, speciellt vid murning med ljusa bruk, att använda Frostskydd till hela fasaden för att minimera risken för nyansskillnader. Var uppmärksam på risken för att s.k saltutfällningar ökar vid användning av Frostskydd.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Ekonomibetong passar utmärkt för en mängd olika tillfällen. Till exempel då du ska gjuta stolpar, plattor, göra inhägnader av rabatter och är som gjort för att gjuta en uteplats eller balkong.

Ekonomibetong kan med fördel användas till cementgolv för källare, garage, trädgårdsskjul, även reparationer av betonggolv. Du kan också använda Ekonomibetong då du ska gjuta flytande cementgolv.

Materialåtgång

En säck med torrbruk ger ungefär 12,5 liter färdigt bruk.

Förvara säckarna

Säckarna ska förvaras torrt. Lagringstiden är minst sex månader i oöppnad originalförpackning.

Blandning

Torrbruket blandas med ungefär 2,5 - 2,8 liter rent vatten tills det får en jämn och lättarbetad konsistens. Den blandade massan bör komprimeras genom tillräcklig stampning eller vibrering. Den färsk betongmassa kan behandlas med schablon, spackelkniv, betong- eller glättningsverktyg och ska användas inom 2 timmar.

Före gjutning

Se till att underlaget är fast, rent och fritt från slipmedel. Ta bort gammal och lös färg samt rugga upp ytan med slippapper. Det underlag som du ska gjuta på måste också vara bärande och formstabilt. Alla betongytor och underlag med kompositbehandling ska du grundbehandla med fästmassa.

Efter gjutning

Nytt betonggolv eller annan betongkonstruktion ska under de första 7 dagarna skyddas mot regn, sot, frost och för snabb uttorkning, täck eventuellt över med plast eller håll massan fuktig.

Gjuta vid kyla

Bearbetningstemperatur på +5 °C till +30 °C, får inte bearbetas på frusna underlag eller vid regn.Att gjuta i kyla medför ökad svårighetsgrad, därför rekommenderar vi dig att kontakta fackman om temperaturen understiger +5 grader.

Fakta

För bärande och icke-bärande betongkonstruktioner.
För cementgolvarbeten i enlighet med DIN 13813, till exempel:
- kompositgolv från 3 cm tjocklek för källare, garage, trädgårdsskjul, med mera.
- flytande cementgolv från 3,5 cm tjocklek på isolering till 5 mm (vid tjockare isolering ska cementgolvets tjocklek anpassas).


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Ett torrbruk bestående av cement, sand (0-4 millimeter kornstorlek) och tillsatsmedel. Det blandas endast med vatten till en användbar betongmassa.

Användningsområde

Finbetong används till gjutningsarbeten både inom och utomhus, där skikttjockleken är mellan 20-100 millimeter och vatten- samt frostbeständighet behövs. Finbetong ger en slät yta och används i regel där betongytan ska vara synlig som exempelvis trappor, golv, balkonger med mera. Finbetong kan även användas till hobbygjutning av krukor, och liknande.

Materialåtgång

En säck med Finbetong ger cirka 13 liter färdigt bruk.

Förvara säckarna

Säckarna ska förvaras torrt. Lagringstiden är minst sex månader i oöppnad originalförpackning.

Blandning

Blanda en säck med tre liter vatten i planblandare. Vid långsamgående blandning är blandningstiden minst 10 minuter. Blandas betongen manuellt tar det längre tid. Se till att blanda betongen väl.

Efter gjutning

Betongen bör skyddas från regn det första dygnet genom att täckas av en plastfolie. Därefter ska betongen vattnas två till tre gånger per dygn i tre till fem dygn, detta för att värme påskyndar härdningen med risk för sprickbildning och försämrad hållfasthet. Hur ofta och hur länge du vattnar avgörs av hur varmt och soligt det är.

Gjuta vid kyla

Att gjuta i kyla medför ökad svårighetsgrad, därför rekommenderar vi dig att kontakta fackman om temperaturen understiger +5 grader.
För dig som har erfarenhet av denna typ av betongarbete gäller följande riktlinjer vid gjutning i låg temperatur: Du bör använda varmt vatten till betongblandningen (30-40 max 60 grader) samt värma upp kalla underlag innan arbetets start så att den färdiga betongen blir cirka 20-30 grader varm. Vid avslutad gjutning ska konstruktionen täckas med isoleringsmattor under 3-4 dygn.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Murbruk B M2,5 är ett torrbruk som blandas endast med vatten för att få ett användningsklart bruk för murning eller putsning. Det består av murcement A och sand 0-3 i proportionerna 100/500

Användningsområde

Murbruk B M2,5 lämpar sig i första hand för murning av lättklinkerblock, tegel och betonghålsten. Produkten kan även användas för putsning där du behöver en tålig yta, som tillexempel mur, källarvägg eller stall.

Blandning

25 kilo Murbruk B M2,5 blandas med cirka 4 liter vatten. Se till att blanda bruket väl. Blandningstiden är cirka 5-10 minuter Vid maskinell blandning, lämpligtvis i planblandare. Var försiktig med att hälla i för mycket vatten även om blandningen ser torr ut, den blöter upp sig efterhand den blandas.

Materialåtgång

Använd cirka fyra liter vatten per 25 kilo torrbruk, detta ger 16 liter färdigt bruk.

Murningsexempel: källarvägg

Till källarväggen används murblock samt Murbruk B M2,5 tillblandat på ovanstående vis. Börja med att fukta underlaget så att bruket fäster bättre. Lägg på rikligt med bruk och knacka sedan ner blocket till rätt nivå så att fogen blir en centimeter tjock. Fyll fogarna mellan blocken med bruk och fortsätt på detta vis skift efter skift. Skulle bruket härda går det inte att använda, försök inte blöta upp det med vatten utan kasta det och blanda nytt. Efter ett dygn kan murfogarna skrapas från torrbruksrester. Detta görs genom att skrapa med murslev diagonalt över fogarna. Borsta sedan rent med en vanlig kvast.

Putsningsexempel: vägg

Putsning på ny eller befintlig yta skiljer sig åt. Om du ska putsa en befintlig yta måste du veta med vilket bruk den är putsad med innan, och vilket bruk som fungerar tillsammans med det. Det är mycket viktigt att det bruk du tänkt använda inte är starkare/hårdare än det underliggande gamla bruket.

Ny vägg: Innan väggen börjar putsas ska underlaget grundas, detta görs genom att blöta upp bruk i vatten tills det får en vällingliknande konsistens och därefter stryka det över underlaget i ett 2-3 millimeter tjock lager. När detta lager börjar ljusna är det dags att lägga på putsen. För att få en så slät vägg som möjligt kan det vara bra att spika upp läkt att putsa mot, ribborna bör vara 10-15 millimeter tjocka och sitta lodrätt på cirka en halvmeters avstånd från varandra. Lägg därefter på rikligt med bruk och dra sedan en rätskiva nerifrån och upp längs ribborna med en sågande rörelse. Putslagret blir på så vis helt slätt.

När väggen är färdigputsad avlägsnas ribborna och skårorna fylls igen med puts. Efter putsningen är klar rekommenderar vi dig att skydda ytan med plast det första dygnet för att på så sätt bevara fukten och skydda mot regn. Är det varm väderlek behöver putsningen eftervattnas två gånger per dygn i 3-5 dygn. Är det lite kallare kan det räcka med en gång per dygn.

Härdning

Bruket börjar hårdna efter cirka fyra timmar. Temperatur och luftfuktighet påverkar härdningstiden.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Perfekt för lagning av sprickor i puts, cement och tegelfogar utan att behöva ta fram hink, cement och vatten som skall blandas. Färdigblandad i 300ml tub som passar i en vanlig fogspruta. Ta fram tuben och du är redo att börja jobba. Efter härdning går det att slipa och måla med vanlig putsfärg.

- God vidhäftning både utomhus och inne.
- Underlaget skall vara rent och torrt.
- Nästintill luktfri.
- Kan slipas och målas.
- Bör inte användas vid temperaturer under 5°C och på frusna ytor.
- Härdar på 24-48h beroende på temperatur och tjocklek på lagningen.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Lättklinker används som jordförbättringsmedel, dränering, ballast för betong, markisolering m.m.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Snigamit används för spräckning av berg, betong och stora stenar. Perfekt för dig som planerar att bygga en pool eller som behöver bli av med sten på tomten. Spräckningen sker ljudlöst utan skadliga vibrationer och kan användas både inom- och utomhus. Du slipper tillstånd och behöver inte besiktiga närliggande byggnader. För användning av Snigamit behöver du bara borra ett hål och sedan blanda snigamit med vatten. Häll massan ner i det borrade hålet och vänta. Spräckningen börjar efter 5-24 timmar. Det borrade hålet bör ha följande mått: djup: ca 30 cm, diameter: 25-30mm.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Är det kanske dags för ett nytt fräscht kakel i badrummet Eller ett vackert mosaikmönster Möjligen passar du på att lägga ett snyggt klinkergolv när du ändå är i farten. Vad du än väljer vill du att plattorna ska fästa lätt och att de sitter där de ska – även om de utsätts för både fukt, väder och vind. Kvalitet och pålitlighet får du med produkterna från Megaron.

Megaron Gl 5 är ett lim i pulverform som ska blandas med vatten strax innan applicering och används för montering av gipsskivor på keramiska väggmaterial som puts, tegel, lättbetong och grövre betongytor.

Egenskaper

Limmet är inte lämpligt för montering på metall, glas, plast, trä eller mycket slät betong. Det rekommenderas heller inte i utrymmen som utsätts för långvariga perioder av vatten eller smältande snö, t.ex. simbassänger, terrasser och balkonger. Tillfällig ökad fuktighet i kök eller badrum har ingen inverkan. Härdningstiden påverkas dels av mängden vatten, dels av temperaturen. Vid en blandning 1:2 i 20 °C härdar blandningen på 30–40 minuter. Mer vatten och lägre rumstemperatur förlänger härdningstiden. Vid temperaturer under 5 °C avstannar härdningen.Arbetstiden – dvs. den tid du har på dig att passa in och korrigera gipsskivans läge – beror på hur den befintliga väggytan absorberar limmet, normalt mellan 2 och 10 minuter.

Gör så här

Underlaget behöver inga grundas om produkten används som avsett. Gammalt tegel, gips, betong eller lättbetong måste dock primas.Blanda bruket med kranvatten i en rumstemperatur på 5–30 °C enligt förhållandet 1 del vatten och 2 delar pulver, för hand eller med elektrisk blandare. Blanda endast i rostfria och rena kärl.Om du blandar för hand bör du hälla pulvret i vattnet, så att det blir genomblött och faller till botten. Upprepa tills allt vatten är absorberat. Om så lite som 1–2 mm vatten ligger som ett skikt ovanför bruket, måste det blandas. Därefter är det klart att användas.Vid mekanisk blandning bör uppmätt mängd pulver och vatten blandas på en gång, utan att vänta på att pulvret blöts upp och faller till botten. I början är bruket tunnare, men blir snabbt tjockare. Efter 2–3 minuters blandning har bruket nått sin färdiga konsistens. Om blandningen känns för tunn eller för tjock, tillsätt mer pulver eller vatten. Konsistensen är viktig och bör vara så tunn som möjligt, utan att för den skull rinna av.

Produkten uppfyller krav enligt den europeiska standarden PN-EN 14496:2007 och har erhållit hygieniskt certifikat från National Institute of Hygiene nr. HK/B/1301/01/2009.
Brandmotstånd: A1
Används inom: 30 minuter
Vidhäftningsförmåga: mer än 0,1 MPa
Täckning: ca 1 kg/dm3
Åtgång: ca 3 kg/m2
Arbetstemperatur: minst 5 °C
Temperatur för lagring och transport: 0 °C till 40 °C
Garantitid: 1 år från tillverkningsdatum


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Användningsområde

LIP Rotbruk är ett färdigblandat snabbhärdande, cementbaserat inom- och utomhusbruk för reparations- och gjutningsarbeten, där man önskar en relativt kort härdningstid. Gångbar efter 3 timmar. Lagtjocklek på 10-60 mm. I våtutrymmen skall en av BBV godkänd våtrumskonstruktion användas, exempelvis LIP VS30 system 17eller LIP Folie system 25.

Underlag och förbehandling

LIP Rotbruk kan användas på torra ytor om dessa är fasta och rengjorda från damm, olja, vax och andra skiljeämnen. Gamla betongunderlag skall motsvara brädrivet och vara torra. Underlaget primas eller förvattnas, vid risk för tillskjutande fukt eller användning utomhus förvattnas underlaget, övriga ytor primas med vidhäftningsprimer LIP Primer 54.

Bruksanvisning

25 kg LIP Rotbruk blandas med ca 2 liter rent kallt vatten i en tvångsblandare eller vid mindre mängder i en spann med visp och borrmaskin. Gjutning, utfyllnad och avjämning skall ske i en arbetsgång inom 45 minuter vid 20ºC. Dimensionera ytorna så stora att de kan slutföras inom användningstiden. Högre temperatur minskar och lägre temperatur fördröjer härdningstiden. Tag hänsyn till krympning och dilatationsfogar som vid en vanlig betonggjutning.LIP Rotbruk ska inte användas i lägre arbetstemperatur +5ºC

Rengöring

Verktyg och händerna rengörs i vatten, helst varmt.

Materialåtgång

Ca. 21 kg/m2/cm.

Förpackning

25 kg i plastlaminerad papperspåse.

Märkning

R 36/37 Irriterar ögon och andningsorgan. R 41 Risk för allvarliga ögonskador. S 2 Förvaras oåtkomligt för barn. S 22 Undvik inandning av damm. S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S 46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Teknisk Data

Användningstid: Ca 45 min. vid 20°C
Gångbar: Efter ca 3 timmar
Beläggningsbar med keramik Efter ca 5 timmar
Tryckstyrka: Minst 35 Mpa efter 28 dygn EN 196
Böjdragstyrka: Minst 7 Mpa efter 28 dygn EN 196
Densitet: Ca 2100kg/m³ DS 423.16
Lagtjocklek: 10 - 60 millemeter
Kornstorlek: 0 - 4 millimeter kavartsand
Lagring: Vid torr lagring minst 12 månader.


Läs mer i butiken

DELIVERY_TIME

Användningsområde

LIP 320 Väggputs är ett snabbtorkande cementbaserat väggputs/- spackel som används till reparationer och fyllning av hål och sprickor i murverk, råbetong, cement, anhydritputs, lätt- och gasbetong mm. LIP 320 Väggputs kan appliceras i lagtjocklek mellan 0-100 mm i en och samma arbetsgång. Kan användas både inom- och utomhus. I våtrum ska ytan efterbehandlas med godkänt tätskiktsystem.

Förbehandling

Underlaget måste vara torrt, fast, stabilt och fritt från skiljeämnen. Gammal porös färg, olja, vax, lös puts och kalkrester etc. måste avlägsnas innan spackling. Lätt feta/smutsiga ytor ska rengöras med LIP Grundrens G1, utspädd med vatten 1:10, innan spackling. Används LIP 320 Väggputs på starkt sugande ytor förbehandlas underlaget med vidhäftningsprimer LIP Primer 54 som spädes 1:10 med vatten.

Bruksanvisning

Häll 5-7 liter rent, kalltvatten i ett rent kärl, blanda i LIP 320 Väggputs under kraftig omrörning tills en smidig, homogen spackelmassa utan klumpar uppnås. Vänta i 5 minuter och blanda igen, därefter är massan klar att använda. LIP 320 Väggputs kan appliceras med slät stålspackel. Vid puts-/spackling i tjocka lager är det en fördel att applicera spacklet med en murslev. När putsen/spacklet är halvhärdat kan det skrapas och filtas efter behov.

Observera! Det rekommenderas en jämn temperatur på minst +15°C under härdningsfasen. Vid låga temperaturer under +5°C ska ytorna täckas in och värmas upp. LIP 320 Väggputs kan bearbetas inom-/utomhus vid temperaturer över +5°C. För snabb uttorkning av put-/ spackellagret som t.ex. direkt solljus, hög temperatur eller drag skall undvikas.

Efterbehandling

Plattsättning eller annat ytmaterial kan normalt monters efter 2-3 timmar vid normal rumstemperatur.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten, helst varmt, direkt efter användning.

Materialåtgång

Ca 1,8 kg/m²/ mm

H-fraser: Orsakar allvarliga ögonskador (H318). Irriterar huden (H315). Kan orsaka irritation i luftvägarna (H335).

P-fraser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård (P101). Förvaras oåtkomligt för barn (P102). Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen P(271). Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd (P280-öa). VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja (P305+P351+P338). Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare (P310-A). Kompletterande information: Innehåller reduktionsmedel som reducerar upplöst krom VI. Reduktionsmedlet är aktivt vid torrlagring i 12 mån. efter angivet emballagedatum. Vid lagring under fuktiga förhållanden ex. byggarbetsplatser kommer kromreduceringen att avta. Öppnat emballage tätförslutes efter användning och bör förbrukas inom kort.

Teknisk data

Arbetstemperatur: +5 °C - +25 °C
Blandningsförhållanden: 0,2- 0,28 lit/kg LIP 320 Väggputs
Öppentid: ca 15-20 min. vid +18°C
Brandklassning: 1 – Ej brännbart
Lagring: Min. 1 år vid torr lagring och oöppnad förp.

Produktblad

För mer info se produktblad.


Läs mer i butiken